Filters
Søk

Kjøpsbetingelser

Generelt

 
De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Parkett.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Parkett.no, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

 

Parter


Selger: Parkett.no AS
E-post: post@parkett.no
Telefonnummer: 401 77 000
Postadresse: Postboks 56 Nordås, 5864 Bergen
Organisasjonsnummer: 917 110 093
 
Kunden er den person eller bedrift som foretar bestillingen.

 

Priser

Alle priser i nettbutikken er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdieavgift/ mva.

Kategorien parkett og laminat er oppgitt i kvadratmeter pris. Kategorien tilbehør og pleieprodukter er oppgitt i enhetspris. Hvis kunden ønsker levering til gateadresse, vil det komme fraktkostnader i tillegg. Oversikt over fraktkostnader finner kunden i nettbutikken under frakt.

 

Betaling

Hos Parkett.no AS kan kunden bestille i nettbutikken og betale med Visa eller Mastercard. Mange kunder velger denne betalingsmåten. Handler kunden med kredittkort vil kunden være dekket av kredittkjøpsloven, noe som gir kunden trygghet som forbruker.

 

Det er også mulig å velge Faktura Resursbank betalingsmetode i handlekurv/kassen. Denne betalingsløsningen avhenger av at kunden får kreditt hos Resursbank. Det vil bli gjennomført en kredittvurdering hos Resursbank, hvis kunden velger denne betalingsmetoden i handlekurven/kassen. Maksimal kredittgrense er NOK 50 000 og det er kun privatpersoner som kan søke om kreditt. Hvis kunden får kreditt hos Resursbank, vil kunden etterskuddsvis få en faktura tilsendt i posten med 30 dagers betalingsfrist. Dette betyr at kunden kan få varene levert før betaling. Det er ingen gebyrer eller renter knyttet til denne løsningen, så lenge kunden betaler faktura til forfall.

 

Kunden kan også bestille i nettbutikken og i handlekurven velge alternativet som heter forhåndsbetaling. Da vil Parkett.no AS sende en faktura på epost, når Parkett.no mottar bestillingen. Denne faktura må kunden betale i nettbank. Når Parkett.no registrerer betaling, vil Parkett.no ta kontakt med kunden for å avtale eksakt dag og sted for henting/levering.

Kundene kan også ringe til Parkett.no og bestille på telefon. Da vil Parkett.no sende faktura på epost som betales i nettbank.

 

Med unntak av Faktura Resursbank betalingsmetode, sender aldri Parkett.no ut varer før varen er betalt. På den måten unngår Parkett.no tapte fordringer og kan holde prisene svært lave.

 

Her kan du lese mer om betalingsalternativer.

 

Leveringstid og lagring

Med leveringstid mener tidsrommet fra Parkett.no har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Leveringstid som Parkett.no oppgir i nettbutikken er ment som veiledende, og kan avvike. Parkett.no forbeholder seg retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Parkett.no står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 4 uker.

 
 

Frakt og levering

 
Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Det er ikke inkludert innbæring til bolig.
Parkett.no vil etter å ha mottatt bestilling, alltid ta kontakt med kunde for å avtale eksakt dag og sted for levering. Parkett.no kan ikke tilby levering til et eksakt klokkeslett på dagen, men levering vil skje på avtalte dag mellom 08.00-16.00.
 

 

Mottak av varer, mottakskontroll

Når kunden mottar varen, må kunden ta ansvar for umiddelbart å kontrollere varen for ytre skader/fraktskader. I tillegg må det undersøkes om varene er i samsvar med bestillingen. Eventuelle fraktskader må merkes av på fraktbrevet og signeres av både kunde og sjåfør. Fraktbrevet må deretter sendes på epost til post@parkett.no. Hvis skade oppdages etter at sjåfør har dratt, må kunden ta kontakt med sjåfør og få sjåfør til å notere skaden på fraktbrev. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev.

 

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. ( jf Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr mail eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper. Det er kun mulig å benytte angrerett på uåpnede pakker.

 

Produktkontroll

Kunden må selv kontrollere produktet underveis i montering. Hver enkelt plankebord kontrolleres for skader/ synlige feil og mangler før de monteres. Dette betyr ikke at alle pakker skal åpnes før montering for kontroll. Det er en produktkontroll som skal gjøres kontinuerlig, pakke for pakke underveis ved montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt som er montert med synlige feil og mangler.

 

Retur

Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger i retur, minimum 3 kartonger. Alle returer må avtales med Parkett.no AS i forkant. Retur uten avtale med Parkett.no gir ingen rett til kredittering. Pakker med parkett må returneres på en forsvarlig måte, slik at skade ikke oppstår. Hvis det kommer pakker med parkett inn på lager som har ytre skader, vil ikke Parkett.no ta imot disse. Ved retur blir det trukket 15 % i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden. Parkett.no tar ikke i retur varer som har gått ut av sortimentet.

 

Reklamasjon ved mangel og avhjelp

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Parkett.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Dersom kunden kan godgjøre at produktet ikke fungerer slik Parkett.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden straks melde dette til Parkett.no, slik at Parkett.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Parkett.no melding straks etter at han har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett skje senest 5 år etter at kjøperen overtok varen. Parkett.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Parkett.no, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Parkett.no, dekker ikke Parkett.no disse utgiftene.

 

Ekstraordinære forhold

Parkett.no er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Parkett.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Parkett.no sin kontroll, og som Parkett.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Parkett.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Parkett.no sin side.

 

Endring i vilkårene

Parkett.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er Parkett.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkalleleser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Parkett.no frittatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.