Kjøpsbetingelser

Generelt
De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Parkett.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Parkett.no, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Parter
Selger: Parkett.no AS

E-post: post@parkett.no

Telefonnummer: 401 77 000

Postadresse: Hardangervegen 68, 5224 Nesttun

Organisasjonsnummer: 917 110 093

Kunden er den person eller bedrift som foretar bestillingen.

Priser
Alle priser i nettbutikken er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdieavgift/ mva.

Kategorien parkett og laminat er oppgitt i kvadratmeter pris. Kategorien tilbehør og pleieprodukter er oppgitt i enhetspris. Hvis kunden ønsker levering til gateadresse, vil det komme fraktkostnader i tillegg. Oversikt over fraktkostnader finner kunden i nettbutikken under frakt.

Betaling
Hos Parkett.no AS kan kunden bestille i nettbutikken og betale med Visa, Mastercard eller vipps. Handler kunden med kredittkort vil kunden være dekket av kredittkjøpsloven, noe som gir kunden trygghet som forbruker.

Det er også mulig å betale med After pay faktura/After pay delbetaling. Dette er fakturamodulen til Nets. Denne løsningen avhenger av at kunden får kreditt hos Nets. Det vil bli gjennomført en kredittvurdering, når kunden velger denne betalingsmetoden i kassen. Maksimal kredittgrense er NOK 50 000 og det er kun privatpersoner som kan søke om kreditt. Hvis kunden får kreditt hos Nets, vil kunden etterskuddsvis få en faktura tilsendt med 14 dagers betalingsfrist.

Det er også mulig å bestille gulv ved å ringe oss på telefonnummer 401 77 000, sende oss en mail eller bestille på chat. Da vil vi sende en faktura på epost som kunden betaler i nettbank. Når Parkett.no har fått registrert bestilling og betaling, vil vi ta kontakt for å avtale eksakt dag og sted for levering.

Med unntak av After pay faktura/After pay delbetaling betalingsmetode, sender aldri Parkett.no ut varer før varen er betalt. På den måten unngår Parkett.no tapte fordringer og kan holde prisene svært lave. All reservasjon/pakking av varer til kunde forutsetter at varene er 100% innbetalt

Her kan du lese mer om betalingsalternativer.

Leveringstid og lagring
Med leveringstid mener tidsrommet fra Parkett.no har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Leveringstid som Parkett.no oppgir i nettbutikken er ment som veiledende, og kan avvike. Parkett.no forbeholder seg retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Parkett.no står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Dette forutsetter at ordren er betalt. Slik lagring er begrenset til 4 uker og vil da lagres på Parkett.no sitt lager. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie etter 4 uker. Lagerleie koster kr 600,- pr pall pr påbegynte måned. Hvis kunden i lagringsperioden avbestiller gulvet, vil lagerleie bli trukket fra refundert beløp. Lagerleie må betales før varer blir sendt fra lager. Hvis varene blir sendt til kunde etter avtale og kunden underveis i levering ikke ønsker å motta gulvet, vil lagerleie på aktuell ekstern lagerterminal løpe med en gang. Dette belastes kunde.

Frakt og levering
Ved levering til adresse, menes til gateadresse der det er mulig å komme frem med lastebil. Hvis det ikke er mulig å komme frem med lastebil, vil transportør levere varene ved nærmest mulig punkt. Det er transportør som vurderer tilgjengelighet og som sitter på beslutning. Hvis kunde vet at man ikke kommer frem til gateadresse med lastebil, anbefaler vi å ta kontakt med Parkett.no for å få pris på levering med kranbil. Det er ikke inkludert innbæring til bolig.

Parkett.no vil etter å ha mottatt bestilling, alltid ta kontakt med kunde for å avtale nærmere om levering. Når varene blir løst fra vårt lager, vil kunde motta sms med sporingsnummer og kan følge forsendelsen. Transportør vil også ta kontakt med kunden for å avtale nærmere når levering nærmer seg. Levering vil skje hverdager mellom 08.00-16.00.

Mottak av varer, mottakskontroll
Når kunden mottar varen, må kunden ta ansvar for umiddelbart å kontrollere varen for ytre skader/fraktskader. I tillegg må det undersøkes om varene er i samsvar med bestillingen. Eventuelle avvik eller fraktskader må merkes av på fraktbrevet og signeres av både kunde og sjåfør. Det er kunden som har hovedansvar for at dette blir gjort. Kunden må umiddelbart etter mottak av varer sende epost til post@parkett.no og informere avvik eller om fraktskader. Det må også legges ved bilder som viser avvik eller skader. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev og som ikke blir varslet umiddelbart til Parkett.no. Parkett.no erstatter tilsvarende antall plankebord med skader, så sant det er registrert på fraktbrev.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. ( jf Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr mail eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper. Kjøper må på forhånd informere skriftlig til selger om tidspunkt for retur, slik at selger kan lage en returordre og informere lagerbetjening. Varer som blir forsøkt levert til lager uten forhåndsvarsling vil ikke bli tatt imot på lager. Det er kun mulig å benytte angrerett på uåpnede pakker. Kunden må likevel ha mulighet til å sjekke gulvets utseende ved å åpne en pakke. Denne vil derfor også bli refundert for ved en eventuell retur. Åpnede pakker utover dette, vil ikke bli refundert. Det vil heller ikke bli refundert for frakt.

Produktkontroll
Kunden må selv kontrollere produktet underveis i montering. Hver enkelt plankebord kontrolleres for skader/ synlige feil og mangler, samt visuelle avvik, før de monteres og ved montering. Dette betyr ikke at alle pakker skal åpnes før montering for kontroll. Det er en produktkontroll som skal gjøres kontinuerlig, pakke for pakke underveis ved montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt som er montert med synlige feil og mangler, eller plankebord med visuelle avvik som er montert. Parkett.no vil ettersende nye plankebord tilsvarende det som er frasortert, hvis de plankebord som er frasortert har reelle feil og mangler. Kunden må sende mail til Parkett.no og dokumentere feil og mangler, eller visuelle avvik ved hjelp av bilder.

Retur
Parkett.no tar ikke varer i retur, hvis kunden har pakker til overs etter montering. Parkett.no har ingen kontroll på hvordan pakkene er oppbevart og det er også uheldig å få inn varer fra andre partier enn det som ligger på lager. Det kan være små fargevariasjoner fra parti til parti. Parkett.no anbefaler kunder å ta vare på eventuelle uåpnede pakker, slik at man har noe i reserve ved eventuell skade eller lignende på et senere tidspunkt.

Reklamasjon ved mangel og avhjelp
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Parkett.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Dersom kunden kan godgjøre at produktet ikke fungerer slik Parkett.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden straks melde dette til Parkett.no, slik at Parkett.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Parkett.no melding straks etter at han har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett skje senest 5 år etter at kjøperen overtok varen. Parkett.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Parkett.no, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Parkett.no, dekker ikke Parkett.no disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold
Parkett.no er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Parkett.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Parkett.no sin kontroll, og som Parkett.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Parkett.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Parkett.no sin side.

Endring i vilkårene
Parkett.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Parkett.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkalleleser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Parkett.no frittatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Handlekurv